JAPJI,Gurmukhi keeles

JAPJI
EK ONG KAAR SAT NAAM KARTA PURAKH NIRBHA-O NIRVAIR AKAAL MOORAT AJONEE SAIBHANG GUR PARSAAD.
JAP
AAD SACH JUGAAD SACH HAI BHEE SACH NANAK HOSEE BHEE SACH //1//
SOCHAI SOCH NA HOVA-EE JAY SOCHEE LAKH VAAR.
CHUPAI CHUP NA HOVA-EE JAYLAA-AY RAHAA LIV TAAR.
BHUKI-AA BHUKH NA UTREE JAY BANNAA PUREE-AA BHAAR
SEHS SI-AANPAA LAKH HOHEH TA IK NA CHALAI NAAL.
KIV SACHI-AARAA HO-EE-AI KIV KOORHAI TUTAI PAAL.
HUKAM RAJAA-EE CHALNAA NAANAK LIKHI-AA NAAL //1//
HUKMEE HOVAN AKAAR HUKAM NA KAHI-AA JAA-EE.
HUKMEE HOVAN JEE-A HUKAM MILAI VADI-AA-EE.
HUKMEE UTAM NEECH HUKAM LIKH DUKH SUKH PAA-EE-EH.
IKNAA HUKMEE BAKHSEES IK HUKMEE SADAA BHAVAA-EE-EH.
HUKMAI ANDAR SABH KO BAAHAR HUKAM NA KO-AY.
NAANAK HUKMAI JAY BUJHAI TA HAUMAI KAHAI NA KO-AY.//2//
GAAVAI KO TAAN HOVAI KISAI TAAN. GAAVAI KO DAAT JANAAI NEESAAN.
GAAVAI KO GUN VADI-AA-EE-AA VICHAAR. GAAVAI KO VIDI-AA VIKHAM VEECHAAR.
GAAVAI KO SAAJ KARAY TAN KHAYH. GAAVAI KO JEE-A LAI FIR DAYH.
GAAVAI KO JAAPAI DISAI DOOR. GAAVAI KO VAYKHAI HAADRAA HADOOR.
KATHNAA KATHEE NA AAVAI TOT. KATH KATH KATHEE KOTEE KOT KOT.
DAYAA DAY LAIDAY THAK PAA-EH. JUGAA JUGANTAR KHAAHEE KHAA-EH.
HUKMEE HUKAM CHALAA-YA RAAHO. NANAK VIGASAI VAYPARVAAHO. //3//
SAACHAA SAAHIB SAACH NAA-AY BHAAKHI-AA BHAA-O APAAR.
AAKHEH MANGEH DAYEH DAYEH DAAT KARAY DAATAAR.
FAYR KE AGAI RAKHEE-AI JIT DISAI DARBAAR.
MUHOU KE BOLAN BOLEE-AI JIT SUN DHARAY PI-AAR.
AMRIT VAYLAA SACH NAA-O VADI-AA-EE VEECHAAR.
KARMEE AAVAI KAPRHAA NADREE MOKH DUAAR.
NAANAK AYVAI JAANEE-AI SABH AAPAY SACHIAAR. //4//
THAAPI-AA NA JAA-AY KEETAA NA HO-AY. AAPAY AAP NIRANJAN SO-AY.
JIN SAYVI-AA TIN PAA-I-AA MAAN. NAANAK GAAVEE-AI GUNEE NIDHAAN.
GAAVEE-AI SUNEE-AI MAN RAKHEE-AI BHAA-O. DUKH PARHAR SUKH GHAR LAI JAA-AY.
GURMUKH NAADANG GURMUKH VAYDANG GURMUKH RAHI-AA SAMAA-EE.
GUR EESAR GUR GORAKH BARMAA GUR PAARBATEE MAA-EE.
JAY HA-O JAANAA AAKHAA NAAHEE KAHNAA KATHAN NA JAA-EE.
GURAA IK DAYEH BUJHAA-EE.
SABHNAA JEE-AA KAA IK DAATAA SO MAI VISAR NA JAA-EE. //5//
TEERATH NAAVAA JAI TIS BHAAVAA VIN BHAANAY KE NAA-AY KAREE.
JAYTEE SIRAT UPAA-EE VAYKHAA VIN KARMAA KE MILAI LA-EE.
MAT VICH RATAN JAVAAHAR MAANIK JAY IK GUR KEE SIKH SUNEE.
GURAA IK DAYEH BUJHAA-EE.
SABHNAA JEE-AA KAA IK DAATAA. SO MAI VISAR NA JAA-EE.//6//
JAY JUG CHAARAY AARJAA HOR DASOONEE HO-AY.
NAVAA KHANDAA VICH JAANEE-AI NAAL CHALAI SABH KO-AY.
CHANGAA NAA-O RAKHAA-AY KAI JAS KEERAT JAG LAY-AY.
JAY TIS NADAR NA AAVEE TA VAAT NA PUCHAI KAY.
KEETA ANDAR KEET KART DOSEE DOS DHARAY.
NAANAK NIRGUN GUN KARAY GUNVANTI-AA GUN DAY.
TAYHAA KO-AY NA SUJH-EE JE TIS GUN KO-AY KARAY.//7//
SUNI-AI SIDH PEER SUR NAAT. SUNIA DHARAT DHAVAL AAKAAS.
SUNI-AI DEEP LO-A PAATAAL. SUNI-AI POHEH NA SAKAI KAAL.
NAANAK BHAGTAA SADAA VIGAAS. SUNI-AI DOOKH PAAP KAA NAAS. //8//
SUNI-AI EESAR BHARMAA IND. SUNI-AI MUKH SALAAHAAN MAND.
SUNI-AI JOG JUGAT TAN BHAYD. SUNI-AI SAASAT SIMRIT VAYD.
NAANAK BHAGTAA SADAA VIGAAS. SUNI-AI DOOKH PAAP KAA NAAS.//9//
SUNI-AI SAT SANTOK GI-AAN. SUNI-AI ATHSATH KAA ISNAAN.
SUNI-AI PARH PARH PAAVEH MAAN. SUNI-AI KAAGAI SAHEJ DHI-AAN.
NAANAK BHAGTAA SADAA VIGAAS. SUNI-AI DOOKH PAAK KAA NAAS.//10//
SUNI-AI SARAA GUNAA KAY GAAH. SUNI-AI SAYKH PEER PAATSAAH.
SUNI-AI ANDHAY PAAVEH RAAHO. SUNI-AI HAATH HOVAI ASGAAHO.
NAANAK BHAGTAA SADAA VIGAAS. SUNI-AI DOOKH PAAK KAA NAAS.//11//
MANNAY KEE GAT KAHEE NA JAA-AY. KO KAHAI PICHHAI PACHHUTAA-AY.
KAAGAD KALAM NA LIKHANHAAR. MANNAY KAA BEH KARAN VEECHAAR.
AISAA NAAM NIRANJAN HO-AY. JAY KO MAN JAANAI MAN KO-AY.//12//
MANNAI SURAT HOVAI MAN BUDH. MANNAI SAGAL BHAVAN KEE SUDH.
MANNAI MU-EH CHOTAA NAA KHAA-AY. MANNAI JAM KAI SAATH NA JAA-AY.
AISAA NAAM NIRANJAN HO-AY. YAI KO MAN JAAANAI MAN KO-AY.//13//
MANNAI MAARAG THAAK NA PAA-AY. MANNAI PAT SI-O PARGAT JAA-AY.
MANNAI MAG NA CHALAI PANTH. MANNAI DHARAM SAYTEE SAN-BHAND.
AISAA NAAM NIRANJAN HO-AY. YAI KO MAN JAANAI MAN KO-AY.//14//
MANNAI PAAVAHI MOKH DU-AAR. MANNAI PARVARAI SAADHAAR.
MANNAI TARAI TAARAY GU SIKH. MANNAI NAANAK BHAVEH NA BHIKH.
AISAA NAAM NIRANJAN HO-AY. JAY KO MAN JAANAI MAN KO-AY.//15//
PANCH PARVAAN PANCH PARDHAAN. PANCHAY PAAVEH DARGEH MAAN.
PANCHAY SOH-EH DAR RAAJAAN. PANHAA KAA GUR AYK DHI-AAN.
JAY KO KEHAI KARAI VEECHAAR. KARTAY KARNAI NAAHEE SUMAAR.
DHOUL DHARAM DA-I-AA KAA POOT. SANTOKH THAAP RAKHI-AA JIN SOOT.
JAY KO BUJHAI HOVAI SACHIAAR. DHAVLAI UPAR KAYTAA BHAAR.
DHARTEE HOR PARAI HOR HOR. TIS TAY BHAAR TALAI KAVAN JOR.
JEE-A JAAT NRANGAA KAY NAAV. SABHNAA LIKHI-AA VURHEE KALAAM.
AYHO LAYKHAA LIKH JAANAI KO-AY. LAUKHAA LIKHI-AA KAYTAA HO-AY.
KAYTAA TAAN SU-AALIHO ROOP. KAYTEE DAAT JAANAI KOUN KOOT.
KEETAA PASAA-O AYKO KAVAA-O. TIS TAY HO-AY LAKH DAREE-AA-O.
KUDRAT KAVAN KAHAAA VEECHAAR. VAARI-AA NA JAAVAA AYK VAAR.
TO TUDH BHAAVAI SAA-EE BHALEE KAAR. TOO SADAA SALAAMAT NIRANKAAR.//16//
ASANKH JAP ASANKH BHAA-O. ASANKH POOJAA ASANKH TAP TAA-O.
ASANKH GRANTH MUKH VAYD PAATH. ASANKH JOG MAN RAHEH UDAAS.
ASANKH BHAGAT GUN GI-AAN VEECHAAR. ASANKH SATEE ASANKH DAATAAR.
ASANKH SOOR MUH BHAKH SAAR. ASANKH MON LIV LAA-AY TAAR.
KUDRAT KAVAN KAHAA VEECHAAR. VAARRI-AA JAAVAA AYK VAAR.
JO TUDH BHAAVAI SAA-EE BHALEE KAAR. TOO SADAA SALAAMAT NIRANKAAR.//17//
ASANKH MOORAKH ANDH GHOR. ASANKH CHOR HARAAMKHOR.
ASANKH AMAR KAR JAA-EH JOR. ASANKH GALVADH HATI-AA KAMAA-EH.
ASANKH PAAPEE PAAP KAR JAAH-EH. ASANKH KOORHI-AAR KOORHAY FIRAAH-EH.
ASANKH MALAYCHH MAL BHAKH KHAAAH-EH. ASANKH NINDAK SIR KAREH BHAAR.
NAANAK NEECH KAHAI VEECHAAR. VAARI-AA NA JAAVAA AYK VAAR.
JO TUDH BHAAVAI SAA-EE BHALEE KAAR. TOO SADAA SALAAMAT NIRANKAAR.//18//
ASANKH NAAV ASANKH THAAV. AGAMM AGAMM ASANKH LO-A.
ASANKH KEHEH SIR BHAAR HO-AY. AKHREE NAA AKHREE SAALAAH.
AKHREE GI-AAN GEET GUN GAAH. AKHREE LIKHAN BOLAN BAAN.
AKHRAA SIR SANJOG VAKHAAN. JIN AYEH LIKHAY TIS SIR NAA-EH.
JIV FURMAA-AY TIV PAA-EH. JAYTAA KEETA TAYTAA NAA-O.
VIN NAAVAI NAAHEE KO THAA-O.
KUDRAT KAVAN KAHAA VEECHAAR. VAARI-AA NA JAAVAA AYK VAAR.
JO TUDH BHAAVAI SAA-EE BHALEE KAAR. SADAA SALAAMAT NIRANKAAR.//19//
BHAREE-AI HARTH PAIR TAN DAYH. PANEE DHOTAI UTRAS KHAYH.
MOOT PALEETEE KAPARH HO-AY. DAY SAABOON LA-EE-AI OH DHO-AY.
BHAREE-AI MAT PAAPAA KAI SANG. OH DHOPAI NAAVAI KAI RANG.
PUNNEE PAAPEE AAKHAN NAA-EH. KAR KAR KARNAA LIKH LAI JAAHO.
AAPAY BEEJ AAPAY HEE KHAAHO. NAANAK HUKMEE AAVHO JAAHO.//20//
TEERATH TAP DA-I-AA DAT DAAN. JAY KO PAAVAI TIL KAA MAAN.
SUNI-AA MANNI-AA MAN KEETAA BHAA-O. ANTARGAT TEERATH MAL NAA-O.
SABH GUN TAYRAY MAI NAAHEE KO-AY. VIN GUN KEETAY BHAGAT NA HO-AY.
SU-AST AATH BANEE BARMAA-O. SAT SUHAAN SADAA MAN CHAA-O.
KAVAN SU VAYKAA VAKHAT KAVAN KAVAN TITH KAVAN VAAR.
KAVAN SE RUTEE MAAHO KAVAN JIT HO-AA AAKAAR.
VAYL NA PAA-EE-AA PANDATEE JE HOVAI LAYKH PURAAN.
VAKHAT NA PAA-I-O KAADEE-AA JE LIKHAN KURAAN.
THIT VAAR NAA JOGEE JAANAI RUT MAAHU NAA KO-EE.
JAA KARTAA SIRTEE KA-O SAAJAY AAPAY JAANAI SO-EE.
KIV KAR AAKHAA KIV SAALAAHEE KI-O VARNEE KIV JAANAA.
NAANAK AAKHAN SABH KO AAKAI DOO IK SI-AANAA.
VADAA SAHIB VADEE NAA-EE KEETA JAA KAA HOVAI.
NAANAK JAY KO AAPOU JAANAI AGAI GAI-AA NA SOHAI.//21//
PAATAALAA PAATAAL LAKH AAGAASAA AAGAAS.
ORAKH ORAKH BHAAL THAKAY VAYD KAHAN IK VAAT.
SAHAS ATHAAARAH KAHAN KATAYBAA ASULOO IK DHAAT.
LAYKHAA HO-AY TA LIKEE-AI LAYKHAI HO-AY VINAAS.
NAANAK VADAA AAKHEE-AI AAPAY JAANAI AAP.//22//
SAALAAHEE SAALAA-EH AYTEE SURAT NA PAA-EE-AA.
NADEE-AA ATAI VAAH PAVEH SAMUND NA JANEE-EH.
SAMUND SAAH SULTAAN GIRHAA SAYTEE MAAL DHAN.
KEERHEE TUL NA HOVNEE YAI TIS MANHO NA VEESAREH.//23//
ANT NA SIFTEE KEHEN NA ANT. ANT NA KARNAI DAYN NA ANT.
ANT NA VAYKHAN SUNAN NA ANT. ANT NA JAAPAI KI-AA MAN MANT.
ANT NA JAAPAI KEETAA AAKAAR. ANT NA JAAPAI PAARAAVAAR.
ANT KAARAN KAYTAY BILAA-EH. TAA KAY ANT NA PAA-AY JAA-EH.
AYHO ANT NA JAANAI KO-AY. BAHUTAA KAHEE-AI BAHUTAA HO-AY.
VADAA SAAHIB OOCHAA THAA-O. OOCHAY UPAR OOCHAA NAA-O.
AYVAD OOCHAA HOVAI KO-AY. TIS OOCHAY KA-O JAANAI SO-AY.
JAYVAD AAP JAANAI AAP AAP. NAANAK NADREE KARMEE DAAT.//24//
BAHUTAA KARAM LIKHI-AA NAA JAA-AY. VADAA DAATAA TIL NA TAMAA-AY.
KAYTAY MANGEH JODH APAAR. KAYTI-AA GANAT NAHEE VEECHAAR.
KAYTAY KHAP TUTEH VAYKAAR. KAYTAY LAI LAI MUKAR PAA-EH.
KAYTAY MOORAKH KHAAHEE KHAA-EH.
KAYTI-AA DOOKH BHOOKS SAD MAAR. AYEH BHE DAAT TAYREE DAATAAR.
BAND KHALAASEE BHAANAI HO-AY. HOR AAKH NAA SAKAI KO-AY.
JAY KO KHAA-IK AAKHAN PAA-AY. OH JAANAI JAYTEE-AA MU-EH KHAA-AY.
AAPAY JAANAI AAPAY DAY-AY. AAKHEH SE BHE KAY-EE KAY-AY.
JIS NO BAKHSAY SIFAT SAALAAN. NAANAK PAATISAAHEE PAATISAAHO.//25//
AMUL GUN A,UL VAAPAAR. AMUL VAAPAAREE-AY AMUL BHANDAAR.
AMUL AAVEH AMUL LAI JAA-EH. AMUL BHAA-AY AMULAA SAMAA-EH.
AMUL DHARAM AMUL DEEBAAN. AMUL TUL AMUL PARVAAN.
AMUL BHAKSEES AMUL NEESAAN. AMUL KARAM AMUL FURMAAN.
AMULO AMUL AAKHI-AA NA JAA-AY. AAKH AAKH RAHAY LIV LAA-AY.
AAKEH VAYD PAATH PURAAN. AAKHEH PARHAY KAREH VAKHI-AAN.
AAKHEH BARMAY AAKHEH IND. AAKHEH GOPEE TAI GOVIND.
AAKHEH EESAR AAKHEH SIDH. AAKEHE KAYTAY KEETAY BUDH.
AAKHEH DAANAV AAKHEH DAYV. AAKHEH SUR NAR MUN JAN SAYV.
KAYTAY AAKHEH AAKHAN PAA-EH. KAYTAY KEH KEH UTH JAA-EH.
AYTAY KEETAY HOR KARAY-EH. TAA AAKH NA SAKEH KAY-EE KAY-AY.
JAYVAD BHAAVAI TAYVAD HO-AY. NAANAK JAANAI SAACHAA SO-AY.
JAY KO AAKEH BOL VIGAARH. TAA LIKEE-AI GAAVAARAA GAAVAAR.//26//
SO DAR KAYHAA SO GHAR KAYAA JIT BEH SARAB SAMAALAY.
VAAJAY NAAD ANAYK ASANKHAA KAYTAY VAAVANHAARAY.
KAYTAY RAAG PAREE S-O KAHEE-AN KAYTAY GAAVANHAARAY.
GAAVEH TUHNO PA-UN PAANEE BAISANTAR GAAVAI RAAJAA DHARAM DU-AARAY.
GAAVEH CIT GUPAT LIKH JAANEH LIKH LIKH DHARAM VEECHAARAY.
GAAVEH EESAR BARMAA DAYVEE SOHAN SADAA SAVAARAY.
GAAVEH IND IDAASAN BAITHAY DAYVITI-AA DAR NAALAY.
GAAVEH SID SAMAADHEE ANDAR GAAVAN SAADH VICHAARAY.
GAAVAN JATEE SATEE SANTOKHEE GAAVEH VEER KARAARAY.
GAAVAN PANDIT PARHAN RAKHEESAR JUG JUG VAYDAA NAALAY.
GAVEH MOHNEE-AA MAN MOHAN SURGAA MACHH PA-I-AALAY.
GAAVAN RATAN UPAA-AY TAYRAY ATHSATH TEERATH NAALAY.
GAAVEH JODH MAHAABAL SOORAA GAAVEH KHAANEE CHAARAY.
GAAVEH KHAND MANDAL VARBHANDAA KAR KAR RAKHAY DHAARAY.
SAY-EE TUDHNO GAAVEH JO TUDH BHAAVAN RATAY TAYRAY BHAGAT RASAALAY.
HOR KAYTAY GAAVAN SAY MAI CHIT NA AAVAN NAANAK KI-AA VEECHAARAY.
SO-EE SO-EE SADAA SACH SAAHIB SAACHAA SAACHEE NAA-EE.
HAI BHEE HOSEE JAA-AY NA JAASEE RACHNAA JIN RACHAA-EE.
RANGEE RANGEE BHAATEE KAR KAR JINSEE MAA-I-AA JIN UPAA-EE.
KAR KAR VAYKHAI KEETAA AAPNAA JIV TIS DEE VADI-AA-EE.
JO TIS BHAAVAI SO-EE KARSEE HUKAM NA KARNAA JAA-EE.
SO PAATISAAHO SAHAA PAATISAAHIB NAANAK RAHAN RAJAA-EE.//27//
MUNDA SANTOKH SARAM PAT JHOLEE DHI-AAN KEE KAREH BIDHOOT.
KHINTAA KAAL KU-AAREE KAA-I-AA JUGAT DANDHAA PARTEET.
AA-EE PANTHEE SAGAL JAMAATEE MAN JEETAI JAG JEET.
AADAYS TISAI AADAYS. AAD ANEEL ANAAD ANAAHAT JUG JUG AYKO VAYS.//28//
BHUGAT GI-AAN DA-I-AA BHANDHAARAN GHAT GHAT VAAJEH NAAD.
AAP NAATH NAATHEE SABH JAA KEE RIDH SIDH AVRAA SAAD.
SANJOG VIJOG. DU-AY KAAR CHALAAVEH LAYKHAY AAVEH BHAAG.
AADAYS TISAI AADAYS AAD ANEEL ANAAD ANAAHAT JUG JUG AYKO VAYS.//29//
AYKAA MAA-EE JUGAT VI-AA-EE TIN CHAYLAY PARVAAN.
IK SANSAAREE IK BHANDAAREE IK LAA-AY DEEBAAN.
JUV TIS BHAAVAI TIVAI CHALAAVAI JIV HOVAI FURMAAN.
OH VAYKHAI ONAA NADAR NA AAVAI BAHUTAA AYHO VIDAAN.
AADAYS TISAI AADAYS AAD ANEEL ANAAD ANAAHAT JUG JUG AYKO VAYS.//30//
AASAN LO-AY LO-AY BHANDAAR. JO KICHH PAA-I-AA SO AYKAA VAAR.
KAR KAR VAYKHAI SIRJANHAAR. NAANAK SACHAY KE SAACHEE KAAR.
AADAYS TISAI AADAYS AAD ANEEL ANAAD ANAAHAT JUG JUG AYKO VAYS.//31//
IK DOO JEEBHOU LAKH HO-EH LAKH HOVEN LAKH VEES.
LAKH LAKH GAYRHAA AAKHEE -EH AYK NAAM JAGDEES.
AYT RAA-EH PAVRHEE-AA CHARHEE-AI HO-AY IKEES.
SUN GALAA AAKAAS KEE KEETAA AA-EE REES.
NAANAK NADREE PAA-EE-AI KOORHEE KOORHAI THEES.//32//
AAKHAN JOR CHUPAI NEH JOR. JOR NA MANGAN DAYN NA JOR.
JOR NA JEEVAN MARAN NEH JOR. JOR NA RAAJ MAAL MAN SOR.
JOR NA SURTEE GI-AAN VEECHAAR. JOR NA JUGTEE CHHUTAI SANSAAR.
JIS PATH JOR KAR VAYKHAI SO-AY. NAANAK UTEM NEECH NA KO-AY.//33//
RATTE RUTEE THITEE VAAR. PAVAN PAANEE AGNEE PAATAAL.
TIS VICH DHARTEE THAAP RAKHEE DHARAM SAAL.
TIS VICH JEE-A JUGAT KAY RANG. TIN KAY NAAM ANAYK ANAT.
KARMEE KARMEE HO-AY VEECHAAR. SACHAA AAP SACHAA DARBAAR.
TITHAI SOHAN PANCH PARVAAN. NADREE KARAM PAVAI NEESAAN.
KACH PAKAA-EE OTHAI PAA-AY. NAANAK GA-I-AA JAAPAI JAA-AY.//34//
DHARAM KHAND KAA AYHO DHARAM. GI-AAN KHAND KAA AAKHHO KARAM.
KAYTAY PAVAN PAANEE VAISANTAR KAYTAY KAAN MAHAYS.
KAYTAY BARMAY GHAARHAT GHARHEE- EH ROOP RANG KAY VAYS.
KAYTEE-AA KARAM BHOOMEE MAYR KAYTAY KAYTAY DHOO UPDAYS.
KAYTAY IND CHAND SOOR KAYTAY KAYTAY MANDAL DAYS.
KAYTAY SIDH BUDH NAATH KAYTAY KAYTAY DAYVEE VAYS.
KAYTAY DAYV DAANAV MUN KAYTAY KAYTAY RATAN SAMUND.
KAYTEE-AA KHAANEE KAYTEE-AA BANEE KAYTAY PAAT NARIND.
KAYTEE-AA SURTEE SAYVAK KAYTAY NAANAK ANT NA ANT.//35//
GI-AAN KHAND MEH GI-AAN PARCHAND. TITHAI NAAD BINOD KOD ANAND.
SARAM KHAND KEE BANEE ROOP. TITHAI GHAARAT GHAREE-AI BAHUT ANOOP.
TAA KEE-AA GALAA KATHEE-AA NAA JAA-EH. JAI KO KAHAI PICHHAI PACHUTAA-AY.
TITHAI GHARHEE -AI SURAT MAT MAN BUDH. TITHAI GHATEE-AI SURAA SIDHAA KEE SUDH.//36//
KARAM KHAND KEE BANEE JOR. TITHAI HOR NA KO-EE HOR.
TITHAI JODH MAHAABAL SOOR. TIN MEN RAAM RAHI-AA BHARPOOR.
TITHAI SEETO SEETA MAHIMAA MA-EH. TAA KAY ROOP NA KATHNAY JAA-EH.
NAA OH MAREH NA THAAGAY JAA-EH. JIN KAI RAAM VASAI MAN MAA-EH.
TITHAI BHAGAT VASEH KAY LO-A. KAREH ANAND SACHAA MAN SO-AY.
SACH KHAND VASAI NIRANKAAR. KAR KAR VAYKHAI NADAR NIHAAL.
TITHAI KHAND MANDAL VARBHAND. YAI KO KATHAI TA ANT NA ANT.
TITHAI LO-A LO-A AAKAAR. JIV JIV HUKAM TIVAI TIV KAAR.
VAYKHAI VIGSAI KAR VEECHAAR. NAANAK KATHNAA KARARAA SAAR.//37//
JAT PAAHAARAA DHEERAJ SUNI-AAR. AHRAN MAT VAYD HATHEE-AAR.
BHA-O KHALAA AGAN TAP TAA-O. BHAANDAA BHAA-O AMRIT TIT DHAAL.
GHARHEE-AI SHABAD SACHEE TAKSAAL. JIN KA-O NADAR KARAM TIN KAAR.
NAANAK NADREE NADAR NIHAAL.//38//

SALOK
PAVAN GUROO PAANEE PITAA MAATAA DHARAT MAHAT.
DIVASD RAAT DU-AY DAA-EE DAA-I-AA KHAYLAI SAGAL JAGAT.
CHANG-AA-EE-AA BURI-AA-EE-AA VAACHAI DHARAM HADOOR.
KARMEE AAPO AAPNEE KAY NAYRHAI KAY DOOR.
JINEE NAAM DHI-AA-I-AA GA-AY MASKAT GHAAL.
NAANANK TAY MUKH UJLAY KAYTEE CHHUTEE NAAL.

WAHE GURU JI KA KHALSA
WAHE GURU JI KA FATHE.